Pro­jek­tai

Anykščių kultūros cen­tro pro­jek­tai, vyk­domi 2014 m.

Pro­jek­tai, remi­ami Lietu­vos Kultūros tarybos:

1. Tau­tos ir gyvo­sios istori­jos liudi­ji­mas Aš prik­lausau ne vien šeimai, bet ir tau­tai!“. Anykščių kultūros centras.

2. Kultūri­nis — sociali­nis judėji­mas Kartų kelias“. Anykščių kultūros centras.

3. Kūno ir sie­los bendrys­tei…“ Anykščių kultūros centras.

4. Teatral­izuota muzik­inė mis­ter­ija Žir­gas lietu­vio būde…“ Anykščių kultūros centras.

5. Etninės kultūros ir keis­tojo folk­loro stovykla „Folk — virus“. Anykščių kultūros cen­tras. Troškūnų skyrius.

6. Meno ter­api­jos ir improvizacijų stovykla — fes­ti­valis „Troški­mai“. Anykščių kultūros cen­tras. Troškūnų skyrius.

7. Teatral­izuo­tas kalė­di­nis miuzik­las Kriš­tolinės gėlės”. Anykščių kultūros cen­tras. Troškūnų skyrius.

8. Pro­fe­sion­alios muzikos vakarų cik­las Muzikos garsų spalvos”. Anykščių kultūros cen­tras. Troškūnų skyrius.

Pro­jek­tai, remi­ami Anykščių savi­valdy­bės:

1. Kultūri­nis — sociali­nis judėji­mas Kartų kelias“. Anykščių kultūros centras.

2. Atminties valanda prie Pun­tuko akmens „Amži­nas skry­dis“, skirta pam­inėti S. Dari­aus ir S. Girėno skry­džiui per Atlantą. Anykščių kultūros centras.

3. „Iš mūsų atminties skrynios“ — kon­cer­tas sportinių šokių kolek­tyvo „Ver­petas“ 50 — mečiui. Anykščių kultūros centras.

4. Spek­tak­lio pagal Just. Marcinke­viči­aus dramą „Daukan­tas“ sukūri­mas. Anykščių kultūros centras.

5. Eksper­i­men­tinio teatro akcija „Teatras ateina pas žiūrovą“. Anykščių kultūros centras.

6. Sen­jorų pramoginių šokių šventė „Pavasaris Anykšči­u­ose“. Anykščių kultūros centras.

7. Tradicinė respub­lik­inė liaudiškų kapelų šventė „Gaida“ ir Užgavėnės. Anykščių kultūros centras.

8. Region­inė romansinio dainav­imo atlikėjų šventė „Aukš­taiti­jos žie­dy­nai“. Anykščių kultūros centras.

9. Kūry­binės edukac­inės lab­o­ra­tori­jos „Eureka — jau­nimo debatai provin­ci­joje“. Anykščių kultūros centras.

10. Teatral­izuota — muzik­inė mis­ter­ija „Žir­gas lietu­vio būde“. Anykščių kultūros centras.

11. „Pasitikime vasarą Andrių sostinėje“. Anykščių kultūros cen­tras. Andri­on­iškio skyrius.

12. „Rudens dainų mozaika — 2014. Anykščių kultūros cen­tras. Leliūnų skyrius.

13. Čia gera sug­rįžti“. Anykščių kultūros cen­tras. Trau­pio skyrius.

14. Etninės kultūros ir keis­tojo folk­loro stovykla „Folk — virus“. Anykščių kultūros cen­tras. Troškūnų skyrius.

15. Bur­biškis — amžių sandūroje. Anykščių kultūros cen­tras. Bur­biškio skyrius.

16. Ant švento Jono — ant Jomarkėlio. Anykščių kultūros cen­tras. Kavarsko skyrius.