Parama

SKIRKITE 2% GPM ANYKŠČIŲ KULTŪROS CEN­TRUI

Kvieči­ame tapti Anykščių kultūros cen­tro rėmėju. Lėšos, surink­tos iš 2 proc. gyven­tojų pajamų mokesčio, suteikia papil­domą gal­imybę įvairių kultūrinių pro­jektų įgyven­din­imui, infra­struk­tūros gerin­imui.

Tai galite padaryti, nau­do­damiesi VMI elek­tron­inio deklar­avimo sis­tema (http://​deklar​avi​mas​.vmi​.lt/​P​u​b​l​i​c​P​a​g​e​s​.​a​s​p​x) užpildę formą FR0512, arba ter­i­tori­jos, kuri­oje gyve­nate Val­sty­binėje mokesčių inspekci­joje.
Pajamų mokesčio 2 pro­cen­tus gal­ima per­vesti iki kiekvienų metų gegužės 1 dienos.

Ką reikėtų žinoti, pil­dant deklaraciją?

1. Paramos gavėjo iden­ti­fikaci­nis kodas — 190078494
2. Paramos gavėjo pava­din­i­mas – Anykščių kultūros cen­tras
3. Buveinės adresas – A. Baranausko a.2, LT29131 Anykščiai
4. Banko pava­din­imo ir atsiskait­o­mo­sios sąskaitos nume­rio nurodyti nereikia.

Dėko­jame visiems, skyrusiems 2 % Anykščių kultūros centrui.