Nom­i­nacija

Kultūros min­is­ter­i­jos nom­i­nacija Anykščių kultūros centrui


Už pasku­tinių penkių metų aktyvią, kūry­bingą, nova­torišką veiklą, puoselė­jant etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuri­ant menines programas,plėtojant švi­etėjišką (edukac­inę) pramoginę veiklą, tenk­i­nant ben­druomenės kultūrinius por­eik­ius ir orga­nizuo­jant pro­fe­sion­alaus meno sklaidą.


2006 m. balandžio 7 dieną Anykščių kultūros cen­trui įteik­tas geri­au­sio 2005 metų kultūros cen­tro žen­klas, diplo­mas ir premija.


Apdovano­jimus įteikė Lietu­vos kultūros min­is­tras Vladimi­ras Prud­niko­vas, kon­cer­tavo kultūros cen­tro mėgėjų meno kolektyvai.

1 2