Pasieki­mai

An simtakoj2015 ykščių rajono Troškūnų teatro studija „Mes“, Nacionalinio teatrų konkurso „Šim­tako­jis“ lau­re­atai 3simtakoj2015 04 08

Balandžio 18 d. Plungės kultūros cen­tre vyko baigiamoji geri­ausių 2015-​ųjų metų vaikų teatrų šventė – konkur­sas „Šimtakojis“.

Aštuonių geri­ausių Lietu­vos vaikų teatrų sukur­tus spek­tak­lius vertino Lietu­vos liaud­ies kultūros cen­tro sudaryta ekspertų komisija: 2simtakoj2015 04 08 Elena Savuky­naitė – teatro ped­a­gogė, buvusi ilga­metė Klaipė­dos uni­ver­siteto ir Lietu­vos teatro ir muzikos akademi­jos docentė; Ged­im­i­nas Šimkus – teatro ped­a­gogas, Klaipė­dos uni­ver­siteto docen­tas, Inesa Kurk­li­etytė – režisierė, Lietu­vos muzikos ir teatro akademi­jos lek­torė, Vid­man­tas Fijalka­uskas – teatro ped­a­gogas, akto­rius, mokytojas-​ekspertas, Irena Maci­ule­vičienė – Lietu­vos liaud­ies kultūros cen­tro teatro poskyrio vadovė, Ramū­nas Abuke­vičius – akto­rius, režisierius.

Anykščių rajono Troškūnų teatro studija „Mes“, vadovau­jama režisierės Jolan­tos Pup­kienės 1simtakoj2015 04 08 turėjo gal­imybę baigiamo­joje šven­tėje suvaid­inti spek­taklį „Vėjo bota­gas“, pagal Gali­nos Ger­manav­ičienės pjesę. Teatras apdovan­o­tas lau­re­ato diplomu ir „Šim­takojo“ stat­ulėle. O geri­au­siu akto­ri­umi paskelb­tas studi­jos „Mes“ dalyvis Auri­mas Bareikis, kuris suvaidino spek­tak­lyje žmogų – Juzę.


Anykšč atspindziai2014 ių kultūros cen­tro teatro režisieriui Jonui Buzil­i­auskui – nom­i­nacijų liūtis

Artė­jant Tarp­tau­tinei teatro dienai, kuri visame pasaulyje min­ima kovo 27 –ąją, Lietu­vos liaud­ies kultūros cen­tras paskelbė šalies mėgėjų teatrų praėjusių metų apžiūros „Atspindžiai“ ryški­au­sius pas­taty­mus. Kaip teigiama LLKC pranešime, 2014 metais vyku­sioje 22-​ojoje Lietu­vos suau­gusiųjų mėgėjų teatrų apžiūroje buvo suvaid­inti 73 spek­tak­liai, baigiamo­siose šven­tėse — 17 spek­tak­lių. Ver­tin­imo komisija išrinko 35 ryški­au­sius sezono spek­tak­lius, kurių kūrė­jai buvo nomin­uoti 10 nom­i­nacijų. Tarp nomin­uotųjų vien­areikšmis favoritas – Anykščių kultūros cen­tro teatro spek­tak­lis Justino Marcinke­viči­aus „Daukan­tas“ ir šio spek­tak­lio režisierius bei pagrin­dinio vaid­mens atlikė­jas Jonas Buziliauskas.

atspindziai2014 1 atspindziai2014 2 atspindziai2014 3 atspindziai2014 4 atspindziai2014 5 atspindziai2014 6
Anykštėnų pas­taty­mas pre­tenduoja į 510 paskelbtų nom­i­nacijų. Spek­tak­lis „Daukan­tas“ skel­bia­mas nom­i­naci­jose: „Ryški­au­sias sezono spek­tak­lis“, „Ryški­au­sia nacional­inės dra­maturgi­jos inter­pretacija“ bei „Ryški­au­sia sezono scenografija“ – tai ir dailininko Valentino Žalka­usko įver­tin­i­mas. J. Buzil­i­auskas taip pat nomin­uo­tas „Ryški­au­sias sezono režisierius“ bei „Ryški­au­sias sezono akto­rius“ nom­i­naci­joms. Šie ver­tin­i­mai skirti už aktorinius bei režisūros J. Buzil­i­ausko dar­bus Anykščių kultūros cen­tro teatro pas­tatyme „Daukan­tas“ ir kunigo švi­etėjo Jono Katelės paramos fondo studi­jos spek­tak­lyje Justino Marcinke­viči­aus „Mažvy­das“.
Geri­ausių suau­gusių mėgėjų teatrų kūrė­jai bus nomin­uoti jubiliejinėje 10-​ojoje šven­tėje „Tegyvuoja teatras“, kuri vyks 2015 metų gegužės 9 dieną Rokiškyje.

Anykščių kultūros cen­tro teatro informacija


Režisierei Jolan­tai Pup­kienei – Kultūros min­is­ter­i­jos premija

Krašto kultūros ben­druomenę pasiekė dži­ugi žinia – 2014 metų Lietu­vos Respub­likos kultūros min­is­ter­i­jos pre­mija „Už aktyvią, kūry­bingą veiklą kultūros cen­tru­ose“ paskirta Anykščių kultūros cen­tro Troškūnų skyr­i­aus renginių orga­ni­za­torei Jolan­tai Pup­kienei. kult minist prem2014-01

Aukštąjį mėgėjų teatro režisierės išsilavin­imą tur­inti J. Pup­kienė visus 24 kūry­binio darbo metus skyrė Lietu­vos ir Anykščių rajono bei Troškūnų seniūni­jos krašto žmonių kultūros por­eikių ugdy­mui. J. Pup­kienės kūry­biškumo bei orga­nizuo­tumo dėka Troškū­nai ir Anykščių rajonas tapo kūry­binių ini­ci­atyvų bei orig­i­nalių, netradicinių, ino­vatyvių renginių ir fes­ti­valių vieta, į kurią atvyk­sta dalyviai ir žiūrovai iš visos Lietu­vos bei užsienio šalių.
J. Pup­kienė nuo­lat ieško naujų kūry­binės raiškos formų ir priemonių – jos ini­ci­atyva jau antrą dešimt­metį Troškūn­u­ose kas­met vyk­sta Tarp­tautinė vaikų ir jau­nimo kūry­binių improvizacijų ir meno ter­api­jos festivalis-​stovykla „Troški­mai“, Jau­nimo etninės kultūros ir keis­tojo folk­loro stovykla-​festivalis „Folk virus“, Jau­nimo kūry­binių improvizacijų renginių cik­las „Šviesos ratas“, Etnokultūrinė pro­grama „Švin­tas Antanai, duok šymet kū nars gera“, įvairūs pro­fe­sion­alaus meno renginiai. Visi Anykščių kultūros cen­tro Troškūnų skyr­i­aus renginiai išsiskiria netradicini­ais sumany­mais bei išradin­gais sprendi­mais. Pup­kienė savo veikla neap­siri­boja tik Troškū­nais – ji teikia įvairias ini­ci­aty­vas, ruošia pro­jek­tus ir į kūry­bines veik­las telkia Anykščių miesto bei kitų rajono vietovių gyven­to­jus ir vykdo didži­ulį regionų kultūros sklai­dos darbą. kult minist prem2014 02
Anykščių rajono savi­valdy­bės taryba 2008 metais įvertino Jolan­tos Pup­kienės indėlį krašto kultūrai ir skyrė jai Teresės Mike­liū­naitės kultūros pre­miją.
J. Pup­kienei paskirta 2014 metų Kultūros min­is­ter­i­jos pre­mija „Už aktyvią, kūry­bingą veiklą kultūros cen­tru­ose“ – aukš­tas mūsų krašto kultūros dar­buo­to­jos įver­tin­i­mas. Metams baigiantis Lietu­vos Respub­likos kultūros min­is­ter­ija tradi­ciškai apdovanoja apie 20 šalies kultūros raidai nusipel­niusių žmonių bei orga­ni­zacijų.
Pre­mija J. Pup­kienei bus įteikta gruodžio 19 d. 11 val. Kultūros min­is­ter­i­jos Bal­to­joje salėje.

Anykščių r. savi­valdy­bės informacija


Anykščių kultūros cen­tro sportinių šokių kolek­tyvo vadovai Stanislava Bile­vičienė ir Juozas Pratke­lis buvo dar kartą apdovanoti:

LIETU­VOS JAU liepos6 2014 NUČIŲ SPORTO ŽAI­DYNIŲ ORGA­NI­ZACI­NIS KOMITE­TAS APDOVANOJO ANYKŠČIŲ KULTŪROS CEN­TRO verpeto apdov14 11 26 1 SPORTINIŲ ŠOKIŲ KOLEK­TYVĄVER­PETAS“. KOLEK­TY­VAS TAPO 2014 M. LIETU­VOS JAUNUČIŲ SPORTO ŽAI­DYNIŲ SPORTINIŲ ŠOKIŲ TREČIO­SIOS VIETOS LAIMĖ­TO­JAS. verpeto apdov14 11 26 2

Šokėjų trene­r­iai buvo taip pat apdovan­oti: STANISLAVA BILE­VIČIENĖ2014 m. Lietu­vos jaunučių sporto žai­dynių sportinių šokių trenerių konkurso antro­sios vietos laimė­toja ir JUOZAS PRATKE­LIS2014 m. Lietu­vos jaunučių sporto žai­dynių sportinių šokių trenerių konkurso trečio­sios vietos laimėtojas.

Apdovano­jimus: tau­res, gaire­les ir diplo­mus įteikė Tau­tinio Olimpinio komiteto prezi­dentė Daina Gudzinevičiūtė.

Nuoširdžiai dži­au­giamės ir dėko­jame trene­r­i­ams bei šokė­jams už pasiek­tus rezultatus!

http://​www​.lsfs​.lt

2014 m. lap­kričio 25 d. Vil­ni­uje, kon­fer­en­cijų cen­tro „Karolina“ didžio­joje salėje įvyko 2014 m. Lietu­vos jaunučių sporto žai­dynių uždary­mas, nugalė­tojų ir prizininkų apdovanojimas.

Reng­inį pagerbė ir sveikin­imo žodį tarė Lietu­vos Respub­likos Seimo narys, Jau­nimo ir sporto reikalų komisi­jos pirmininkas Juras Požela, Lietu­vos tau­tinio olimpinio komiteto prezi­dentė, Euro­pos olimpinių komitetų Vyk­do­mojo komiteto narė Daina Gudzinevičiūtė ir Kūno kultūros ir sporto depar­ta­mento prie Lietu­vos Respub­likos Vyr­i­ausy­bės Gen­er­alinio direk­to­ri­aus pavaduo­to­jas Vytau­tas Vainys, taip pat daly­vavo LR Min­istro pirmininko patarė­jas Vytau­tas Janušaitis, LTOK gen­er­ali­nis sekre­to­rius Valenti­nas Paketūras, miestų ir savi­valdy­bių merai, kiti gar­būs svečiai.

Pranešė­jai kartu su Lietu­vos sporto fed­eracijų sąjun­gos prezi­dentu Rimantu Kvese­laičiu įteikė apdovano­jimus nugalė­to­jams ir prizininkams — savi­valdy­bių, sportininkų ugdymo cen­trų, sporto šakų fed­eracijų atsto­vams.
Reng­inį užbaigė išk­ilmin­gas Žai­dynių vėli­avos per­davi­mas. Vil­ni­aus miesto savi­valdy­bės admin­is­tracijos direk­to­ri­aus pavaduo­to­jas Ritas Vaig­i­nas pasveikino visus prizininkus, pažymėjo Žai­dynių svarbą ir reikalingumą ir per­davė vėli­avą Šiaulių miesto savi­valdy­bės merui Justinui Sar­tauskui — 2015 m. Lietu­vos jau­nių sporto žai­dynių finalinių varžybų šeimininkui.


2 daukant08 014 m. lap­kričio 16 d. Anykščių kultūros cen­tro teatro spek­taklis „Daukan­tas“ (vadovas Jonas Buzil­i­auskas), Respub­likini­ame teatrų fes­ti­va­lyje „Atspindžiai“ Jon­avoje, tapo lau­re­atu.

Gruodžio 6 d. daly­vavo baigiamo­joje lau­re­atų šven­tėje Radviliškyje.


2014 m. lap­kričio 15 d. Utenos kultūros cen­tre vyko „Linksmo­sios armonikos“ šventė, gierza-utenoje2014 03 kuri­oje dėl tradicinio pinig­inio ir pagrin­dinio prizo varžosi kape­los iš visos šalies. Šiemet į varžy­tuves susirinko net 14 – suvaži­avo ne tik iš Žemaiti­jos, bet ir Aukš­taiti­jos, Suvalk­i­jos ir kitų regionų.
Kartu su liaud­ies muzikan­tais kapelų dalyviai net dvi dienas, šeš­ta­di­enį ir sek­ma­di­enį, linksmino utenišk­ius. Žiūrovai irgi aktyviai daly­vavo, nes tik nuo jų prik­lausė, kam atiteks rajono savi­valdy­bės įsteigtas 753 Lt pinig­i­nis prizas, kuris sim­bolizuoja miesto amžių.

Anykščių kultūr gierza-utenoje2014 02 os cen­tro liaudiškos muzikos kapela „Grieža“ (vadovas Kęs­tutis Gri­gal­iū­nas) sulaukė geri­au­sio pro­fe­sion­alų įver­tin­imo. Pasak prof. A. Vyžinto, tikri muzikan­tai, kurie groja ne iš natų, o iš dūšios, todėl ir verti ypatin­gos pagarbos.

Muzikan­tai utenišk­ius sužavėjo skam­bio­mis dain­omis ir pelnė 2 apdovano­jimus:
1. Kapela „GRIEŽA“ buvo išrinkta geri­au­sia kapela
2. Kape­los „GRIEŽA“ vokalis­tas Saulius Janukė­nas — geri­au­sias solistas.

Dži­au­giamės ir linkime kolek­tyvui bei jo vadovui Kęs­tučiui Gri­gal­iūnui toliau sėmin­gai muzikuoti!


miesto garbes pilieciai2014

2014-​07-​28 Anykščių miesto šven­tės metu, sportinių šokių kolek­tyvo „Ver­petas“, švenčiančio kūry­binės veik­los 50-​metį, vadovė Stanislava Bile­vičienė apdovan­ota Anykščių miesto pagar­bos žen­klu — var­diniu medaliu „Už nuopel­nus kultūrai“.


2valaukis dainusv

2014 m. rug­pjūčio 16 d. Druskininku­ose vyko Respub­liki­nis IV-​asis pasako­tojų konkur­sas „Žodzis žodzį gena“, kuri­ame daly­vavo anykštėnė Marytė Mikėnienė, folk­loro ansam­blio „Valaukis“ (vad. R. Stum­burienė) dain­ininkė. Tarp pasako­tojų išmokusių perteikti tradi­ciją iš savo aplinkos laimėjo I-​ąją vietą ir 300 lt. pre­miją. Nuoširdūs kolek­tyvo sveikinimai.


dainu sv 2014 2014 m. liepos 26 dienomis Jubiliejinėje dainų šven­tėje „Čia — mano namai“ Vil­ni­uje daly­vavo dešimt kultūros cen­tro ir jo skyrių kolektyvų.

Plačiau skaitykite »»


Po „Aukso paukštės“ linkėjo auksinės žuvelės

Iš laikraščio Anykšta 2013 m. kovo 22 d. (aut. Jonas Junevičius)

Lietu­vos kultūros min­is­ter­i­jos Regionų kultūros skyr­i­aus vedėja Irena Seliukaitė įteikė „Aukso paukštę“ Viešintų klo­jimo teatro režisieriui Vytau­tui Ger­manav­ičiui.

1 2 3 4

„Aukso paukštę” Viešintų klo­jimo teatro režisieriui įteiku­sios Lietu­vos kultūros min­is­ter­i­jos Regionų kultūros skyr­i­aus vedėja Irena Seliukaitė ir Lietu­vos liaud­ies kultūros cen­tro teatro poskyrio vadovė Irena Maci­ule­vičienė paste­bėjo, kad šis garbin­gas apdovano­ji­mas teikia­mas 41 – ąjį kartą ir sim­boliškai sutapo su ką tik praėju­sia 40 – ies paukščių diena. „Žiūrėti mėgėjų spek­tak­lių atei­davo teatro pro­fe­sion­alai ir nusilenk­davo mėgė­jams tarsi pabrėž­dami, kad nėra mėgėjų ar pro­fe­sion­alų teatro – yra menas“, — paste­bėjo I. Seliukaitė, pasidži­aug­dama, kad „Auksinė paukštė“ nusileido į kūry­bingo papras­tus kaimo žmones scenoje paverčiančio kūrė­jais ir marias gebančio per­plaukti režisieri­aus rankas.
Padėko­jęs už įver­tin­imą V. Ger­manav­ičius sakė lenkiąs galvą ir norėtų „Aukso paukštės“ po plunksnelę dovan­oti tėvams, myli­mai žmonai, akto­ri­ams, rėmė­jams…
Pil­nai, plo­jimų negailėju­siai, anykštėnų salei Viešintų klo­jimo teatro akto­riai (Alber­tas Pran­skū­nas, Zita Paršelienė, Liu­das Stakus, Ligita Karvelienė ir Rober­tas Raišelis) suvaidino M. Aly­tienės spek­taklį „Kurčias žentas”.

5 6 7 8

Po spek­tak­lio V. Ger­manav­ičių ir jo akto­rius sveikino Anykščių rajono savi­valdy­bės atsto­vai, Anykščių kultūros cen­tro kolek­tyvų vadovai, biči­u­liai, teatro mėgė­jai.
Anykščių kultūros cen­tro direk­torė Diana Petrokaitė paste­bėjo žinanti V. Ger­manav­iči­aus pomėgį žve­joti ir įteikė mešk­erę, linkė­dama pagauti Auksinę žuvelę.


Viešintų teatrui ir režisieriui Vytau­tui Ger­manav­ičiui – prestižinė „Aukso paukštė“
2013 m. vasaris


Šiomis dienomis Anykščių rajono savi­valdybę pasiekė Lietu­vos liaud­ies kultūros cen­tro direk­to­ri­aus Sau­li­aus Liau­sos raš­tas, kuriuo pranešama dži­ugi žinia krašto kultūros ger­bė­jams — prestiži­nis meno mėgėjų apdovano­ji­mas „Aukso paukštė“ paskir­tas Viešintų klo­jimo teatrui ir režisieriui Vytau­tui Ger­manav­ičiui!
„Dži­ugu pranešti, kad Teatro nom­i­nacijų sky­rimo komisija Geri­au­siu suau­gusiųjų teatru 2012 – aisi­ais pri­pažino Anykščių r. Viešintų klo­jimo teatrą ir vadovą Vytautą Ger­manav­ičių:, — rašoma rajono merui Sigučiui Obele­vičiui adresuo­tame rašte bei prašome talk­inti kovo mėnesį Anykščių kultūros cen­tre suren­giant lau­re­atų pasirodymą ir „Aukso paukštės“ įteikimo išk­ilmes.
Kaip „Šileliui“ sakė Anykščių kultūros cen­tro direk­torė Dijana Petrokaitė, konkreti išk­ilmių data dar deri­nama, bet plan­uo­jama Viešintų klo­jimo teatro pasirodymo bei pager­bimo išk­ilmes rengti antroje kovo mėne­sio pusėje.
Viešintų klo­jimo teatras ir jo režisierius V. Ger­manav­ičius yra jau trečias Anykščių krašto „Aukso paukštės“ metų lau­re­atas. Nuo 1999 metų teikiama „Aukso paukšte“ buvo apdovan­oti dar du mūsų rajono meno mėgėjų kolek­ty­vai ir jų vadovai – tai Viešintų vaikų folk­loro teatras „Žaginys“ ir režisierė
Galina Ger­manav­ičienė bei Anykščių kultūros cen­tro puči­amųjų instru­mentų orkestras ir vadovas Vytau­tas Žiukas.


Anykščių krašto laikraščio „Šilelis“ redak­torė Audronė PAJARSKIENĖ


Anykščių kultūros cen­tro direk­torei Dijanai Petrokaitei buvo įteikta „Auksi­nis Feniksas“ už nominaciją

„Geri­au­sias metų kultūros cen­tro vadovas“ 2012 m.


Pagal LIETU­VOS KULTŪROS CEN­TRŲ ASO­CIACI­JOS APDOVANO­JIMŲAUKSI­NIS FENIKSASNUOSTA­TUS:
1. Nom­i­nacija „Geri­au­sias metų kultūros cen­tro vadovas“ skiriama fiziniam asme­niui, vadovau­jančiam kultūros cen­trui ne mažiau nei 5 metus.
2. Nom­i­nacija skiriama už išskirt­inę, kūry­bingą, ino­vatyvią veiklą siekiant, kad kultūros cen­tras taptų reikšminga įstaiga ben­druomenėje ir visoje šalyje.
3. Nom­i­nacija skiriama vadovui už aktyvią veiklą visos šalies kultūros cen­trų strate­gi­jos, poli­tikos ir vady­bos sri­tyje.

Kultūrinė veikla – lyg atgim­stan­tis feniksas
Ketvir­ta­di­enį pirmą kartą mūsų šalyje buvo įteikti „Auksinio Fenikso“ apdovano­ji­mai. Juos įsteigė Lietu­vos kultūros cen­trų aso­ciacija.

Vil­ni­aus rotušėje vykusi apdovano­jimų cer­e­monija prasidėjo trim­i­tininko Valer­i­jaus Ramoškos ir choro „Ave Vita“ šaukini­ais. Reng­inį ste­bėjo kultūros ir meno žmonės, ver­slo atsto­vai, poli­tikai.
Apdovano­jimų cer­e­moniją vedusi aktorė Dalia Michele­vičiūtė prim­inė fenikso mitą, kad paukštis sudega ir iš pelenų vėl atgim­sta.

„Tai atspindi kultūros ben­druomenių veiklą“, — sakė renginio vedėja. Mat kultūros cen­trai garan­tuoja tradi­cijų tęstinumą ir nau­jovių paiešką. D. Michele­vičiūtė pažymėjo, kad „Auksinio Fenikso“ apdovano­ji­mai įsteigti, siekiant atkreipti dėmesį į kultūros cen­trus ir kūrėjus. Po ili­uzion­isto Manto Wiz­ard ir jaunųjų baleto šokėjų pasirodymo buvo paskelbta, kas pelnė pir­mu­o­sius Lietu­vos istori­joje „Auksinio Fenikso“ apdovanojimus.

Lietu­vos kultūros cen­trų aso­ciaci­jos prezi­den­tas Romas Mat­ulis susirinku­o­sius į Vil­ni­aus rotušę tikino, kad jei mūsų šalyje atgimė feniksas, į val­stybę turi ateiti gerovė. „Kūrė­jai vieni nieko negalėtų padaryti, jei ne kultūros ben­druomenės žmonės, rėmė­jai, poli­tikai“, — tvirtino jis. Po R. Mat­ulio kal­bos renginio vedėja D.Michelevičiūtė skelbė nom­i­naci­jas, vardijo nomin­uo­tu­o­sius ir kas laimėjo „Auksinius Feniksus“.

Nom­i­naci­joje „Metų kultūros cen­tro vadovas“ buvo siūloma net 17 kan­di­datų, o apdovano­jimą pelnė Anykščių kultūros cen­tro direk­torė Dijana Petrokaitė. Iš sep­tynių nomin­uotųjų apdovano­jimui „Metų kultūros ir meno kūrė­jas“, „Auksinio Fenikso“ skulp­tūrėlė buvo įteikta Kalvar­i­jos mėgėjų teatro „Tit­na­gas“ vadovui Kęs­tučiui Kras­nickui. Į nom­i­naciją „Metų kultūros cen­tro part­neris“ buvo siūlomi 9 kan­di­datai, o „Auksinio Fenikso“ skulp­tūrėlė pateko į Aukš­taiti­jos siau­rojo geležinke­lio direk­to­ri­aus Gin­taro Kerbedžio rankas. Iš šešių įmonių, nuomin­uotų „Metų kultūros rėmėjo“ vardu, tarp kurių buvo ir AB „Achema“, apdovano­jimą pelnė AB „Plungės Lagūna“. „Metų kultūros poli­tiku“ buvo paskelb­tas Tauragės rajono savi­valdy­bės meras Pranas Petrošius. Per padėkos kalbą, be kita ko jis sakė: „Šian­dien stovime ant svar­baus slenksčio – neturime kultūros min­istro. Norėčiau palinkėti, kad būtų paskir­tas to ver­tas žmo­gus.“

Viena didži­ausių kultūros ben­druomenių


Vil­ni­aus rotušėje ketvir­ta­di­enį vyku­sius renginius vainikavo Lietu­vos nacional­inės pre­mi­jos lau­re­ato Čiurlio­nio kvarteto ir ako­rdeonininko Mar­tyno Lev­ickio kon­cer­tas.
Tai buvo pasku­ti­nis ako­r­das minėjimo svar­bios datos, skir­tos Lietu­vos kultūros cen­trų aso­ciaci­jos veik­los 10 metų jubiliejui. Tądien šven­tiniai renginiai sostinės rotušėje prasidėjo kon­fer­en­cija „Kultūros cen­trų strate­gija 20122032“. Buvo skait­omi praneši­mai, anal­izuo­jama šalies kultūros situacija, numato­mos ateities gairės keliems dešimt­meči­ams.

Lietu­vos kultūros cen­trų aso­ciacija yra viena didži­ausių šalies kultūros ben­druomenių. Ji vienija 139 kultūros cen­trus ir jų fil­ialus, atsto­vauja dau­giau kaip 4 tūkst. dar­buo­tojų ir dau­giau kaip 70 tūkst. kultūros savanorių. Visą lap­kričio mėnesį šalies kultūros cen­tru­ose vyko tūk­stančiai aso­ciaci­jos dešimt­mečiui skirtų renginių.
Visa ši veikla susiliejo į pagrind­inį – Vil­ni­aus rotušėje vykusį minėjimą.

Auto­rius: Rasa PAKALKIENĖ
06:38 Lap­kričio 28 d. 2012
lžinios.lt1

2010 m. balandžio 28 d. Kūno kultūros ir sporto depar­ta­mente už nuopel­nus Lietu­vos spor­tui ir jubiliejinės sukak­ties proga sportinių šokių „Ver­petas“ trener­iui Juozui Pratke­liui įteik­tas depar­ta­mento aukso medalis.


Tęs­dami tradi­ci­jas ir siek­dami aktyv­inti liaudiškos chore­ografi­jos judėjimą 2010 m. sausio 31 d. Mar­i­jam­polės kultūros cen­tre vyko respub­liki­nis konkur­sas „Pora už poros“.
Konkurso metai sutapo su Lietu­vos tūk­stant­mečio dainų švente AMŽIŲ SUTART­INĖ. Tad į šį respub­lik­inį turą buvo pakvi­esti geri­ausi respub­likos kolek­ty­vai. Dži­ugu, kad į šį skaičių pateko Anykščių kultūros cen­tro šokių kolek­ty­vai
„Vijurkas“ ir „Saulašarė“
.

1

Jau­nimo liaudiškų šokių grupėje kolek­ty­vas „Vijurkas“, vadovė Jūratė Šimkienė, iškovojo II-​ąją vietą.

Merginų liaudiškų šokių grupėje kolek­ty­vas „Saulašarė“, vadovė Irma Baukytė, laimėjo garbingą III-​ąją vietą.


2009 m. gruodžio 22 d. kultūros atsto­vams buvo įteik­tos Kultūros min­is­ter­i­jos pre­mi­jos. Tarp apdovan­otųjų ir Anykščių kultūros cen­tro 1

Troškūnų skyr­i­aus renginių orga­ni­za­torė Jolanta Pup­kienė. Ji įvert­inta už vaikų ir jau­nimo kultūrinės edukaci­jos pro­jek­tus ir dešimt

metų vyk­domą pro­jektą „Troški­mai“.


2009 m. Tarp­tautinės teatro dienos atgar­siai anykštė­nams www​.nyks​ciai​.lt
Lietu­vos mėgėjų teatro šven­tėje įvert­inta Anykščių kultūros cen­tro Debeikių skyr­i­aus meno vadovė — režisierė Esmer­alda Juodelienė ir Aktorė Zina Kama­rauskienė.
1 Kovo 28 dieną Tauragėje šur­mu­li­avo Lietu­vos mėgėjų teatro šventė „Tegyvuoja teatras“
Šven­tiškai nuteikė tviskan­tis ren­ovuo­tas kultūros cen­tras, gatvėje pasitinkan­tys arlek­inai, foje — išraiškingi mimai, avan­gardo stil­i­umi pasipuošę teatro mylė­to­jai, įspūdinga scenografija,
puikūs pro­gramos atlikė­jai, žais­mingi renginio vedantieji.
Sezono ryški­ausieji, labi­au­siai nusipelnę mėgėjų teatrui apdovan­oti Lietu­vos liaud­ies kultūros cen­tro ir Lietu­vos mėgėjų teatro sąjun­gos diplo­mais ir stat­ulėlėmis, Kaz­imieros
Kyman­taitės vardo diplo­mais ir prizais.
Anykštėnė režisierė Esmer­alda Juodelienė pris­tatyta nom­i­naci­jai „Ryški­au­sias sezono debi­u­tas“ ir apdovan­ota diplomu už Anykščių mėgėjų teatro spek­tak­lio N. Než­danos „Tas, kas atidarys duris“ režisūrą. Tai diplo­minis režisierės spek­tak­lis, 2008 metais pas­taty­tas pagal šiuo­laik­inės ukrainiečių dra­maturgės Nedos Než­danos pjesę, kurią E. Juodelienė išvertė į lietu­vių kalbą.
Aktorė Zina Kama­rauskienė pris­tatyta nom­i­naci­joje „Ryški­au­sia sezono aktorė“
ir apdovan­ota diplomu už Vikos vaid­menį.
Spek­tak­lio „Tas, kuris atidarys duris“ pre­m­jera įvyko Anykšči­u­ose, jis apke­li­avo keletą mūsų rajono kaimų, jį matė Kupiškio rajono Skapiškio mieste­lio žiūrovai. Suda­ly­vavus Pas­va­lyje vyku­si­ame mėgėjų teatrų fes­ti­va­lyje „Atspindžiai“ (finali­nis turas Jur­barke), spek­tak­lio režisierė E. Juodelienė ir aktorė Z. Kama­rauskienė nomin­uo­tos. Anykščių mėgėjų teatras gyvas.


Nuoširdžiai sveik­i­name kolegę Stanislavą Bile­vičienę su Lietu­vai nusipel­niu­sios tren­erės vardo suteikimu ir kolegę Jolantą Pup­kienę (Anykščių kultūros cen­tro Troškūnų skyr­i­aus renginių orga­ni­za­torė) nusipel­nius Teresės Mike­liū­naitės vardo kultūros pre­mi­jos.
2008m. spalio mėn.
1 J. Pup­kienė apdovan­ota Utenos apskri­ties viršininko padėkos raštu Už nuopel­nus krašto kultūrai“ (2001 m.), pelnė Utenos apskri­ties pre­miją Geri­au­sias vaikų teatro vadovas“ (2007 m).
Jos vadovau­ja­mas Anykščių kultūros cen­tro Troškūnų skyrius Kultūros min­is­ter­i­jos konkurse buvo pri­pažin­tas geri­au­siu Lietu­vos kaimo kultūros skyri­umi ir apdovan­o­tas pre­mija (2008 m.). 2

S. Bile­vičienės treniruo­jami Ver­peto“ šokė­jai per 40 metų tapo plačiai žinomi Lietu­voje: jie 1980 m. tapo Lietu­vos čem­pi­onato lau­re­atais, buvo „Balti­jos gin­tarėlių“ prizininkai, Žemaiti­jos tau­rės“, Gin­tar­inės poros“, Aukš­taiti­jos tau­rės“, Sostinės tau­rės“, Anykščių pavasario“ laimė­to­jai ir konkursų dalyviai. Kolek­ty­vas kon­cer­tavo ir konkur­su­ose daly­vavo Rumu­ni­joje, Vok­i­eti­joje, Ček­i­joje, Suomi­joje, Aus­tri­joje, Prancūz­i­joje, Latvi­joje, Rusi­joje ir kitose šal­yse.
S. Bile­vičienė jaun­ys­tėje šoko, daly­vavo pramoginių šokių konkur­su­ose. Kartu su šokių part­neriu Juozu Pratke­liu jiedu buvo pri­pažinti geri­au­sia Lietu­vos rajonų šokėjų pora (19671968 m.)
S. Bile­vičienei suteik­tas nacional­inės sporto tren­erės var­das (1996 m.) Pri­pažinta meno saviveik­los žymūne, 2002 m. jai buvo suteikta nacionalinio sporto trene­rio kval­i­fikacija,
taip pat yra aukšči­au­sios kat­e­gori­jos sportinių šokių teisėja.
2005 m. vasario 16 d. proga kūno kultūros ir sporto depar­ta­mente už nuopel­nus ugdant jaunąją kartą apdovan­ota Lietu­vos vyr­i­ausy­bės laikrodžiu, o taip pat Utenos apskri­ties viršininko bei kultūros min­istro padėkos raštu.
S. Bile­vičienė įrašyta į Anykščių rajono Gar­bės knygą, apdovan­ota Lietu­vos Respub­likos Vyr­i­ausy­bės var­dine dovana, Kūno kultūros ir sporto depar­ta­mento aukso medaliu Už nuopel­nus Lietu­vos spor­tui“ (2007 m.).
2008-​02-​07 Kūno kultūros ir sporto depar­ta­men­tas prie Lietu­vos respub­likos vyr­i­ausy­bės už nuopel­nus Lietu­vos spor­tui apdovanojo Aukso medaliu. Medalį įteikė Depar­ta­mento Gen­er­ali­nis direk­to­rius Algir­das Raslanas.


2008 m. balandžio mėn.
Geri­au­sio metų kultūros cen­tro pre­mija - trečios kat­e­gori­jos Anykščių rajono kultūros cen­tro Troškūnų skyriui.
Sveik­i­name kolegę Jolantą Pup­kienę ir visus meno mylė­to­jus.

Linkime naujų ieško­jimų ir atradimų kūry­binėje veik­loje.

1


2008 m. balandžio mėn.
Sportinių šokių kolek­tyvo „Ver­petas“ vadovei Stanislavai Bile­vičienei suteik­tas garbin­gas tit­u­las — Lietu­vos nusipel­niu­sio trene­rio var­das.


Kūno kultūros ir sporto depar­ta­men­tas prie Lietu­vos respub­likos vyr­i­ausy­bės
Už nuopel­nus Lietu­vos spor­tui Aukso medaliu apdovanoja STANISLAVĄ BILE­VIČIENĘ

Medali įteikė Depar­ta­mento Gen­er­ali­nis direk­to­rius Algir­das Raslanas 2008-​02-​07

1 2 3 4

Jau 44 metai kai Anykščių kultūros cen­tro sportinių šokių kolek­tyvui „Ver­petas“ vadovauja jo įkūrėja ir orga­ni­za­torė S. Bile­vičienė. Visą šį laiko­tarpį kolek­tyvą lydėjo sėkmė. Tai daugkar­tiniai zoninių, respub­likinių bei „Balti­jos gin­tarėlių“ konkursų prizininkai ir nugalė­to­jai.
1975 m. kolek­ty­vas tapo respub­lik­inės dainų šven­tės lau­re­atu, 1985 m. daly­vavo pasaulio jau­nimo ir stu­dentų fes­ti­va­lyje Maskvoje. 1990 m. mok­sleivių dainų šven­tėje S. Bile­vičienė buvo paskirta šokių šven­tės baletmeistere.1988 m. „Gin­tar­inėje poroje“ suau­gusiųjų grupėje treniruo­jami šokė­jai – mok­sleiviai D. Duk­nauskas ir E. Kuz­maitė laimėjo 5 vietą. Ši pora skynė lau­rus dauge­lyje konkursų: tai pir­moji vieta konkurse „Šoka jaun­ystė“ Maskvoje, antroji vieta „Jaunųjų tal­entų“ konkurse Berlyne ir dar dauge­lyje konkursų Lietu­voje ir už jos ribų. „Ver­pete“ yra šokę dabar Lietu­voje žinomi žmonės. Tai aktorė D. Michele­vičiūtė, tele­viz­ijos laidų vedėja A. Buinienė, seimo narys V. Galvonas ir kiti. Pati kolek­tyvo vadovė su part­neriu J. Pratke­liu 1968 ir 1969 m. yra tapę Lietu­vos čem­pi­onais rajonų grupėje.
Kolek­tyvo sąs­tatai daly­vauja grupinių šokių fes­ti­val­i­u­ose. 2000 m. buvo pakvi­esti kon­cer­tuoti Rotušės salėje Vil­ni­uje. Poros ir kolek­ty­vai yra šokę Rumu­ni­joje, Ček­i­joje, Aus­tri­joje, Vok­i­eti­joje, Lenki­joje, Prancūz­i­joje, Latvi­joje, Rygoje, Maskvoje, Kryme.
Devyni „Ver­peto“ šokė­jai mokėsi Klaipė­dos Uni­ver­sitete ir yra įsigiję sportinių šokių trene­rio spe­cialybes. O dar viena šokėja (K. Vitkū­naitė) šiuo metu mokosi treči­ame kurse.
Trys iš jų yra šokę gar­sio­joje „Žuvė­droje“. Tai R. Kirvelis 1989 m. Pasaulio čem­pi­onate Štut­garte laimėjęs 7 vietą, K. Bernatavičius 1994 m. Pasaulio čem­pi­onate laimėjęs III vietą ir M.Dimonas 2005 m. Pasaulio čem­pi­onate laimėjęs I vietą.
2005 m. „Ver­peto“ šokė­jai J.Repečka ir I.Repečkaitė pagal reitingo lentelės rezul­ta­tus jau­nimo grupėje užėmė antrą vietą, o 2006 m. tokį pat rezul­tatą pasiekė T. Morkū­nas ir R. Niki­forav­ičiūtė.
Šiuo metu kolek­tyve yra 70 šokėjų.
Per visą savo darbo laiko­tarpį S. Bile­vičienė gilino žinias vyk­dama į visus kultūros ir švi­etimo min­is­ter­ijų orga­nizuo­ja­mus kur­sus. Pas­taraisi­ais metais 2000m. spalio mėn., 2001 m. birže­lio mėn., 2003 m. birže­lio mėn. daly­vavo sportinių šokių kval­i­fikaci­jos kėlimo teorini­u­ose – praktiniu­ose sem­i­naru­ose. 2004 m. pro­jekte „Sveika gyvensena – gyven­imo būdas nuo vaikys­tės“ pati vedė užsiėmimą. Tuo laiko­tarpiu ji vedė sem­i­narus Lietu­vos moky­to­jams, dės­tantiems chore­ografi­jos pamokas. 2005 m. ir 2007 m. daly­vavo Pasaulio šokių teisėjų kon­grese Vil­ni­uje.
2002 m. jai buvo suteikta nacionalinio sporto trene­rio kval­i­fikacija. Ji turi aukšči­au­sios kat­e­gori­jos teisėjos kval­i­fikaciją.
2005 m. vasario 16 d. proga kūno kultūros ir sporto depar­ta­mente už nuopel­nus ugdant jaunąją kartą apdovan­ota Lietu­vos vyr­i­ausy­bės laikrodžiu, o taip pat Utenos apskri­ties viršininko bei kultūros min­istro padėkos raštu. 2007 m. minint darbo 50-​tį už ilga­metį darbą apdovan­ota Lietu­vos kultūros min­istro J. Jučo padėkos raštu ir var­diniu laikrodžiu. Jos pavardė yra įrašyta į Anykščių rajono gar­bės piliečių knygą.