PASLAU­GOS

Kasos paslaugų teikimo tvarka

PATVIRTINTA

Anykščių rajono savi­valdy­bės tarybos

2015 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. 1-​TS-​33 priedas

ANYKŠČIŲ KULTŪROS CEN­TRO TEIKI­AMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

Eil​.Nr.

Paslau­gos pavadinimas

Mato vnt.

Kaina eurais

1

Renginių bilietai:

1.1.

Į kino filmą

vnt.

2,00

1.2.

Į šokių vakarą kaimo skyriuose

vnt.

0,50

1.3.

Į kultūros cen­tro kolek­tyvų koncertą

vnt.

2,00

1.4.

Į Senųjų metų palydų vakarą

vnt.

11,50

1.5.

Į region­inį, respub­lik­inį meno mėgėjų renginį

vnt.

3,00

1.6.

Į kalėd­inį kon­certą, spek­taklį vaikams

vnt.

2,50

2.

Renginių aptarnavimas

2.1

Kon­certų salėje (šviesa, garsas)

1 val.

86,00

2.2.

I aukšto fojė

1 val.

28.00

2.3.

I ir II aukšto fojė

1 val.

57.00

2.4.

Posėdžių salėje (garsas)

1 reng.

20,00

2.5.

Kultūros cen­tro kaimo skyriuose

1 reng.

14,00

3.

Įgarsin­imo paslaugos

3.1.

Užsakovo patalpose

1 val.

57,00

3.2.

Lauko sąlygomis

1 val.

86,00

4.

Renginių apšvi­etimo paslaugos

4.1.

Užsakovo patalpose

1 val.

28,00

4.2.

Lauko sąlygomis

1 val.

43,00

5.

Meninio ugdymo (chore­ografinių, vokalinių, jude­sio ir teatrinių) įgūdžių moky­mas ir lavin­i­mas vaikams

1 mėn.

3,00

6.

Surenkamos lauko senos nuoma

1 reng.

280,00

7.

Už kultūros cen­tro mėgėjų meno kolek­tyvų kon­certą, spek­taklį išvykose (neįskai­tant trans­porto išlaidų)

1 vnt.

200,00

8.

Salės nuoma atvyk­stantiems komercini­ams rengini­ams, kon­cer­tams, spektakliams.

8.1

Par­duotų bilietų

iki 150 vnt.

15 % nuo sumos surink­tos už par­duo­tus bilietus

8.2.

Par­duotų bilietų

iki 300 vnt.

18 % nuo sumos surink­tos už par­duo­tus bilietus

8.3.

Par­duotų bilietų

virš 300 vnt.

20 % nuo sumos surink­tos už par­duo­tus bilietus

8.4.

Salės nuoma gas­troli­uo­jančių teatrų vaikams

15 % nuo sumos surink­tos už par­duo­tus bilietus