Apie AKC

Šiuo metu vyk­sta Anykščių Kultūros Cen­tro pas­tato ren­o­vaci­jos dar­bai.

1976 metų pavasarį Anykščių miesto cen­trą Šven­to­sios upės kaimynys­tėje papuošė nau­jas, tuo metu tiesiog įspūdin­gas pas­tatas – Kultūros rūmai (2004 metais per­vad­in­tas Kultūros cen­tru). Nau­ju­ose rūmu­ose sparčiai ėmė plėstis kultūros vyks­mas, išaugo kelios meno mylė­tojų kar­tos, tūk­stanči­ais pradėti skaiči­uoti renginiai ir šven­tės. Kultūros cen­tras tapo Anykščių ben­druomenės traukos vieta, atsparia poli­tikos skersvė­jams ir ekono­miniam nesta­bilu­mui, pro­fe­sion­alųjį ir mėgėjų meną puoselė­jančia, tradicinę kultūrą
saugančia ir nau­jas kultūrines tradi­ci­jas ugdančia institucija.

1