KON­TAK­TAI

Anykščių kultūros cen­tras. Savi­valdy­bės biudžet­inė įstaiga. Duomenys kau­pi­ami ir saugomi Juri­dinių asmenų reg­istre, kodas 190078494.
A. Baranausko a. 2, LT 29132 Anykščiai
El. paš­tas Šis el. pašto adresas yra apsaugo­tas nuo šiukšlių. Jums reikia įgal­inti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
www​.anyksciu​-​k​-​c​.lt
Tel./faks. +370 381 5-20-96


Direk­torė Dijana Petrokaitė +370 381 5-20-96; +370-687 16221
Pavaduo­toja kūry­biniam darbui Vilma Paulauskaitė +370 381 5-20-96; +370-652 51390
Pavaduo­to­jas ūkio reikalams Sta­sys Šniaukštas +370 381 5-22-39; +370-683 64443
Vyr. buhal­terė Romutė Bulo­tienė +370 381 5-17-84; +370-611 90929
Per­son­alo vadybininkė Laimutė Kli­uce­vičienė +370 381 5-22-39; +370-614 43483
Kultūros cen­tro skyrių kuratorė Dan­guolė Paunksnienė +370 381 5-22-39; +370-600 09688
Pro­jektų vadovė Nijolė Šal­tenytė +370-682 12254
Šviesos inžinierius, sar­gai, kasa +370 381 5-22-39
Kasa dirba nuo 14 iki 18 val. Renginio dieną kasos darbo laikas gali keistis.


Mėgėjų meno kolek­tyvų vadovai
Etno­grafė Regina Stum­burienė +370 381 5-20-96;
+370-600 94459
Chore­ografė Jūratė Uselienė +370-682 39802
Chore­ografė Jūratė Šimkienė +370-676 17385
Chore­ografė Irma Baukytė +370-680 86580
Sportinių šokių kolek­tyvo trenerė Aldona Satkū­naitė +370-676 07862
Kape­los vadovas Kęs­tutis Grigaliūnas +370-657 49789
Pop muzikos grupių vadovė Rūta Aglin­skienė +370-610 65186
Vyrų ansam­blio vadovas Rimvy­das Griauzdė +370-682 17201
Režisierius Jonas Buzil­i­auskas +370-601 20302
Moterų vokal. ans. vadovė Jur­gita Baldauskienė +370-619 85726

Anykščių kultūros cen­tro kaimo skyriai
Kavarsko Reng. orga­ni­za­torė A. Blažienė +370-600 81627; +370 381 5-53-48
Meno vadovė L. Kazok­ienė +370-616 89277
Meno vadovė D. Bakšienė +370-672 27595
Troškūnų

Reng. orga­ni­za­torė

Meno vadovė

J. Pup­kienė

E. Kanapeck­ienė

+370-627 66848;
+370-602 90791

+370647-​29303

Kurk­lių Reng. orga­ni­za­torė G. Steponėnienė +370 381 4-92-31; +370-676 58138
Svė­dasų Reng. orga­ni­za­torė R. Lapi­e­nienė +370-612 36474
Meno vadovas V. Lapi­e­nis +370699-​40932
Debeikių Reng. orga­ni­za­torė E. Juodelienė +370 381 5-16-23; +370-676 92901
Viešintų Reng. orga­ni­za­torė L. Karvelienė +370-611 61793;
+370-624 34421
Meno vadovas R. Raišelis +370-615 48548
Trau­pio Reng. orga­ni­za­torė Jan­ina Čerkauskienė +370-650 50359
Meno vadovė Jan­ina Savickienė +370-686 55497
Ažuožerių Reng. orga­ni­za­torė A. Simanon­ienė +370-688 40544
Skiemonių Reng. orga­ni­za­torė A. Baškauskienė +370-612 78964;
Meno vadovas G. Eimanav­ičius +370-612 20936
Meno vadovė R. Strolienė +370-687 13174
Mačionių Reng. orga­ni­za­torė A. Kvaselienė +370-684 74799
Leliūnų Reng. orga­ni­za­torė V. Miške­liūnienė +370-620 51667;
+370-601 09094
Meno vadovė I. Kuli­avienė +370-620 89401; +370 381 5-90-88
Andri­on­iškio Reng. orga­ni­za­torė D. Kruopi­enė +370-612 73603;
Meno vadovas V. Žiukas +370-622 24783;
Bur­biškio Reng. orga­ni­za­torė D. Diržienė +370-655 27071
Vaitkūnų Reng. orga­ni­za­torė A. Bag­donienė +370-620 45339