Artimi­ausi (mėne­sio)

2017 m. renginiai. Infor­ma­cija gali kisti. Sekite mūsų puslapį

VASARIS

Data

Valanda

Pava­din­i­mas

Vieta

Aprašy­mas

0204

17 val.

Mar­ty­nas Starkus ir Vytaras Radze­vičius. Kelion­inio humoro vakaras.

AKC

Bili­eto kaina : 8 €. Renginio dieną 10 €.

0207

18 val.

Intriguo­janti komedija „AMNZIJA400 000 €“.

AKC

Bili­eto kaina 9 €, 12 €, 15 €.

0214

18 val.

Gitaros vir­tuozai Vil­nius Gui­tar Trio kon­certe „Gitaros atradimai“.

AKC

Infor­ma­cija tikslinama.

0216

12 val.

Val­sty­binės vėli­avos pakėlimo cer­e­monija, vien­ingų Anykščių krašto žmonių žin­utė Lietu­vai prie pamin­klo laisvei A. Baranausko aikštėje.

AKC

Renginys nemoka­mas.

0216

13 val.

Šven­ti­nis Anykščių kultūros cen­tro mėgėjų meno kolek­tyvų kon­cer­tas „ Ir gim­stame Tau, ir gyvenam“.

AKC

Renginys nemoka­mas.

0222

18 val.

Val­sty­bi­nis dainų ir šokių ansam­b­lis Lietuva. Nauja pro­grama „Kalba radi­jas“ Pop­u­liari­au­sios XX a. Lietu­viškos estra­dos dainos.

AKC

Bili­eto kaina : 7 €, 8 €, 9 €.

0225

14 val.

Užgavėnės ir 20– oji kapelų šventė „Gaida“.

AKC

Bili­eto kaina : 4 €.

KOVAS

Data

Valanda

Pava­din­i­mas

Vieta

Aprašy­mas

0301

18 val.

Šokio spek­tak­lis „TIDEN­JECD /​Tanku­mas“

AKC

Bili­eto kaina: 6€, 8

0303

15 val.

Mod­elių atranka

AKC

0309

18 val.

„Ar Amerika pirtyje“

AKC

Atlikė­jai: Deivi­das Norvi­las ( Deivis) ir Kauno muzikos ansam­b­lis „Ainiai“

0311

12 val.

Val­sty­binės vėli­avos pakėlimo ceremonija

Prie pamin­klo Laisvei A. Baranausko aikštėje

0311

13 val.

Anykščių kultūros cen­tro mėgėjų teatro spek­tak­lio Antano Vien­uo­lio „Prieb­land­oje„ premjera.

AKC

Renginys nemoka­mas

0316

18 val.

Atlikėjos Laisva koncertas

AKC

Infor­ma­cija tikslinama

0317

18 val.

Aukšči­au­sio, mėgėjų meno kolek­tyvų, apdovano­jimo Lietu­voje, Aukso paukštės įteikimo šventė Anykščių kultūros cen­tro teatrui ir režisieriui Jonui Buziliauskui.

AKC

Renginys nemokamas

0319

12 val.

Anykščių kultūros cen­tro Troškūnų skyr­i­aus meno mėgėjų vaikų teatro spek­tak­lis “ Grybų karas“

AKC

Bili­eto kaina : 3

0324

18 val.

Kolek­tyvo „Užgai­dos 5-​mečio jubilie­jaus kon­cer­tas „Dainos visiems…“

AKC

Bili­eto kaina : 3

0325

18 val.

Domino teatro spek­tak­lis „Vyras po padu“

AKC

Bili­eto kaina: 9,50 €, 12 €, 15 €.

0329

18 val.

Grupės „Ambroz­ija“ 25 – ečio šou kartu su „Sadūnais“

AKC

Infor­ma­cija tikslinama