Artimi­ausi (mėne­sio)

2017 m. renginiai. Infor­ma­cija gali kisti. Sekite mūsų puslapį

KOVAS

Data

Valanda

Pava­din­i­mas

Vieta

Aprašy­mas

0301

18 val.

Šokio spek­tak­lis „TIDEN­JECD /​Tanku­mas“

AKC

Bili­eto kaina: 6€, 8

0303

15 val.

Mod­elių atranka

AKC

0307

18 val.

Fil­mas „ZERO III

AKC

Bili­eto kaina 4

0309

18 val.

„Ar Amerika pirtyje“

AKC

Atlikė­jai: Deivi­das Norvi­las ( Deivis) ir Kauno muzikos ansam­b­lis „Ainiai“

0311

12 val.

Val­sty­binės vėli­avos pakėlimo ceremonija

Prie pamin­klo Laisvei A. Baranausko aikštėje

0311

13 val.

Anykščių kultūros cen­tro mėgėjų teatro spek­tak­lio Antano Vien­uo­lio „Prieb­land­oje„ premjera.

AKC

Renginys nemoka­mas

0316

18 val.

Atlikėjos Laisva koncertas

AKC

Infor­ma­cija tikslinama

0317

18 val.

Aukšči­au­sio, mėgėjų meno kolek­tyvų, apdovano­jimo Lietu­voje, Aukso paukštės įteikimo šventė Anykščių kultūros cen­tro teatrui ir režisieriui Jonui Buziliauskui.

AKC

Renginys nemokamas

0319

12 val.

Anykščių kultūros cen­tro Troškūnų skyr­i­aus meno mėgėjų vaikų teatro spek­tak­lis “ Grybų karas“

AKC

Bili­eto kaina : 3

0324

18 val.

Kolek­tyvo „Užgai­dos 5-​mečio jubilie­jaus kon­cer­tas „Dainos visiems…“

AKC

Bili­eto kaina : 3

0325

18 val.

Domino teatro spek­tak­lis „Vyras po padu“

AKC

Bili­eto kaina: 9,50 €, 12 €, 15 €.

0329

18 val.

Grupės „Ambroz­ija“ 25 – ečio šou kartu su „Sadūnais“

AKC

Išanks­tiniai 100 bili­etų po 8

Pasi­bai­gus išanks­tini­ams bili­etams 10

BALAN­DIS

Data

Valanda

Pava­din­i­mas

Vieta

Aprašy­mas

0404

18 val.

Giedri­aus Jakubėno koncertas

AKC

Bili­eto kaina: 3 €, Sen­jo­rams 1

0406

18 val.

Spek­tak­lis „ Meilės receptai“

AKC

Vaid­ina Artūras Orlauskas ir Ramū­nas Šimukauskas. Bili­eto kaina 12

0407

18 val.

EMMAGIC mag­i­jos šou

AKC

Bili­eto kaina: vaikams 3 € suau­gusiems 5

0418

18 val.

Ekstremalus klasikos pliūpsnis

AKC

Mar­ty­nas Lev­ickis ir sty­ginių kvarte­tas. Bili­eto kaina: 13 €, 15 €, 17

0425

11 val.

Teatriukas vaikams

AKC

Infor­ma­cija tikslinama

0426

18 val.

Spek­tak­lis „Dėdės ir Dėdienės“

AKC

Bili­eto kaina: 91012