Artimi­ausi (mėne­sio)

2017 m. renginiai. Infor­ma­cija gali kisti. Sekite mūsų puslapį.

SAUSIS

Data

Valanda

Pava­din­i­mas

Vieta

Aprašy­mas

0107

17val.

Idioteatro spek­tak­lis „Meilės laiškai“.

AKC

Bili­eto kaina : 1013

0113

12val.

Laisvės gynėju diena. Vėli­avos pakėlimas.

AKC

Miesto aikštėje

0121

16val.

Vital­i­jos Katun­skytės koncertas

AKC

Bili­eto kaina : 712

0125

18val.

Keis­tuolių teatro spek­tak­lis „Šv. Kor­morano šešėlinio humoro klubas“.

AKC

Bili­eto kaina: 912

0131

18val.

Kino fil­mas „12 kėdžių“

AKC

Bili­eto kaina: 4

VASARIS

Data

Valanda

Pava­din­i­mas

Vieta

Aprašy­mas

0204

17 val.

Mar­ty­nas Starkus ir Vytaras Radze­vičius. Kelion­inio humoro vakaras.

AKC

Bili­eto kaina : 8 €. Renginio dieną 10 €.

0207

18 val.

Intriguo­janti komedija „AMNZIJA400 000 €“.

AKC

Bili­eto kaina 9 €, 12 €, 15 €.

0214

18 val.

Gitaros vir­tuozai Vil­nius Gui­tar Trio kon­certe „Gitaros atradimai“.

AKC

Infor­ma­cija tikslinama.

0216

12 val.

Val­sty­binės vėli­avos pakėlimo cer­e­monija, vien­ingų Anykščių krašto žmonių žin­utė Lietu­vai prie pamin­klo laisvei A. Baranausko aikštėje.

AKC

Renginys nemoka­mas.

0216

13 val.

Šven­ti­nis Anykščių kultūros cen­tro mėgėjų meno kolek­tyvų kon­cer­tas „ Ir gim­stame Tau, ir gyvenam“.

AKC

Renginys nemoka­mas.

0222

18 val.

Val­sty­bi­nis dainų ir šokių ansam­b­lis Lietuva. Nauja pro­grama „Kalba radi­jas“ Pop­u­liari­au­sios XX a. Lietu­viškos estra­dos dainos.

AKC

Bili­eto kaina : 7 €, 8 €, 9 €.

0225

14 val.

Užgavėnės ir 20– oji kapelų šventė „Gaida“.

AKC

Bili­eto kaina : 4 €.