Metų renginiai

2016TRADICINIAI KULTŪROS RENGINIAI ANYKŠČIŲ RAJONE »»»»»

ANYKŠČIŲ KULTŪROS CEN­TRE VYK­STAN­TYS RENGINIAI 2016 METAIS

SAUSIS

0113 d. Sausio 13– osios minėjimas.

0124 d. Pas­valio kultūros cen­tro teatras „Lopšinė vienuolyne“

0130 d. Rokiškio kultūros cen­tro teatras „Drakonas“

VASARIS

0204 d. Judi­tos Leitaitės kon­cer­tas „Snaigių sūkuryje“

0206 d. Užgavėnės. Kapelų šventė „Gaida“.

0210 d. Komiko teatras. „Traukinys“ (N– 18)

0214 d. Akcija skirta Šv. Valentino dienai.

0216 d. Vasario 16-​osios minėjimo šven­tiniai renginiai. „Mano pasaulis– Lietuva“ .

0223 d. Vil­ni­aus Keis­tuolių teatras. Spek­tak­lis „Varnas“.

0227 d. Cirkas „Fokus Pokus“ (vaikams).

0229 d. Anykščių kultūros cen­tro mėgėjų teatro pre­m­jera: Kosto Ostrausko drama „Čičinskas“.

KOVAS

0304 d. Sim­fonetta ir kiti.

0309 d. Kitoks teatras. PREMJERA

0311 d. Kovo 11-​ąjai skirti renginiai.

0317 d. V. Šiškausko koncertas.

0319 d. Išk­ilmin­gas „Aukso paukštė“ įteikimas.

BALAN­DIS

0402 d. Respub­lik­inė teatrų šventė „Tegyvuoja teatras“.

0429 d. Šven­ti­nis kon­cer­tas skir­tas Moti­nos dienai.

GEGUŽĖ

0512 iki 15 d. Tarp­tau­ti­nis mėgėjų teatro fes­ti­valis „ARTimi 2016″.

0515 d. Sek­minių šventė miesto parke.

BIRŽELIS

0604 d. Respub­lik­inė žirgų šventė „BĖK BĖK Žirgeli“ Niuronyse.

0614 d. Ged­ulo ir vil­ties dienai skirti renginiai.

LIEPA

0706 d. Val­sty­bės (Lietu­vos Kar­ali­aus Min­daugo karū­nav­imo) dienai skirti renginiai.

0716 d. Dari­aus ir Girėno skry­džio per Atlanta minėji­mas prie Pun­tuko akmens.

0722 iki 24d. Anykščių miesto šven­tei skirti renginiai.

RUG­PJŪTIS

0823 d. Juodojo kaspino dienai skirti renginiai.

RUGSĖJIS

0910 d. Chorų festivalis.

0924 d. Der­li­aus šventė „Obuolinės“ miesto parke bei kultūros centre.

0930 d. Muzikuo­jančių šeimynėlių šventė.

SPALIS

1001 d. Lietu­vos sveikatos priežiūros įstaigų dar­buo­tojų šventė.

1013 d. Anykščių kultūros cen­tro meno mėgėjų kolek­tyvų kon­cer­tas. Sezono atidarymas.

1014 iki 21d. Lietu­vos pro­fe­sion­alių teatrų nacional­inės dra­maturgi­jos fes­ti­valis „PAKELEIVINGI 2016″.

LAP­KRI­TIS

1105 d. Šokių kolek­tyvo „Gojus“ 25-​erių metų jubilieji­nis koncertas.

1112 d. Region­inė romansų atlikėjų šventė „Aukš­taiti­jos žiedynai“.

GRUODIS

1208 d. Miesto eglės įžiebimo šventė ir kalė­di­nis spek­tak­lis vaikams.

1226 d. Klasik­inės muzikos koncertas.

1231 d. Senųjų metų palydų vakaras.