Skyrių (mėne­sio)


2017 METŲ RENGINIAI AKC SKYRIUOSE

Norime infor­muoti, kad renginių laikas ir data gali keis­tis. Sekite mūsų puslapį.

AKC skyrių 2017 m. renginiai

SAUSIS

Data

Valanda

Pava­din­i­mas

Vieta

Aprašy­mas

0113

11val.

Muzikine-​literatūrinė kom­pozi­cija „Menu tą sausio naktį…“

AKC .Kavarsko sk.

Mieste­lio aikštėje

0113

13val.

Tradici­nis bėgi­mas aplink Traupį, skir­tas sausio 13-​jai

AKC Trau­pio sk.

0114

13val.

Popi­etė „Sausio 13-​ji negy­janti žaizda“

AKC Mačionių sk.

0114

13val.

Padėkos popi­etė rėmė­jams „Ačiū, kad esate šalia“. Kon­cer­tuoja Molėtų raj. Kuo­lakasių ben­druomenės mėgėjai

AKC Kurk­lių sk.

0126

18val

Pro­jek­tas „Muzikos garsų spalvos“. Grupės „Bal­tos varnos „ koncertas

AKC Troškūnų sk.

VASARIS

Data

Valanda

Pava­din­i­mas

Vieta (kur vyks)

Aprašy­mas

0216

Minėji­mas, skir­tas Val­sty­bės atkū­rimo dienai paminėti

a)10val. šv. mišios Švč. Tre­jy­bės bažnyčioje

b)11val. kon­cer­tas „Aš, tu ir Lietuva“

AKC Troškūnų sk.

0216

13val.

Tradicinė 6-​oji kaimo žiemos spar­taki­ada, skirta Lietu­vos Val­sty­bės atkū­rimo dienai

AKC Ažuožerių sk.

0216

11val.

Šven­ti­nis kon­cer­tas, skir­tas Lietu­vos Val­sty­bės atkū­rimo dienai „Lietuva– mar­giau­sias dro­bių raštas“

AKC Kavarsko sk.

0216

15val.

Minėji­mas, skir­tas Lietu­vos Val­sty­bės atkū­rimo dienai „Lietuva– liep­snelė vėjyje“

AKC Viešintų sk.

0216

15val.

Šventinė popi­etė, skirta Lietu­vos Val­sty­bės atkū­rimo dienai „Esi tu, mylima Tėvyne, mūsų mintyse ir dainose“

AKC Kurk­lių sk.

Daly­vauja Kavarsko ir Kurk­lių sk. meno mėgėjų kolektyvai

0216

Minėji­mas, skir­tas Lietu­vos Val­sty­bės atkū­rimo dienai „Gim­tine, mana“

a)10val. šv. mišios Jono Krikš­ty­tojo bažnyčioje

b)10,40val. literatūrinė-​muzikinė kom­pozi­cija prie pamin­klo partizanams

c) etnokultūrinė valanda „Pažvelk-​tai mes“ (filmo apie Aukš­taiti­jos tautinį kostiumą demon­strav­i­mas, vietos folk­loro ansam­blio koncertas)

AKC Debeikių sk.

0216

10val.

Šven­ti­nis minėjimas-​koncertas „Mano Lietuva“

AKC Svė­dasų sk.

Daly­vauja Vil­ni­aus Karolin­iškių muzikos mokyk­los folk­loro ansamblis

0216

13val.

Kon­cer­tas, skir­tas Vasario 16-​jai „Tėvynė kalba– aš girdžiu“

AKC Skiemonių sk.

Daly­vauja Utenos sen­jorų choras

0216

14val.

Muzikos ir poez­i­jos vakaras, skir­tas Vasario 16-​jai „Ji skamba kiekvieno širdyje“

AKC Leliūnų sk.

0223

13val.

Edukac­inė pamokėlė „Užgavėnių kaukių gamyba“

AKC Mačionių sk.

0224

18val.

Pro­jek­tas „Muzikos garsų spalvos“

AKC Troškūnų sk.

Atskira pro­grama

0225

16val.

Edukac­inė pamokėlė (prak­ti­nis užsiėmi­mas) Užgavėnių kaukių gamyba

AKC Leliūnų sk.

0228

16val.

Užgavėnių kar­navalas (per­sirengėliai) keli­auja per Ažuožerius

AKC Ažuožerių sk.

0228

15val.

Užgavėnių šventė „Dži­au­gias senis po žiemos , susi­laukęs šilumos“

AKC Kavarsko sk.

0228

15val.

Užgavėnės „Oi, oi, oi per mūsų kiemą Morė veža baltą žiemą“

AKC Viešintų sk.

0228

18val.

Užgavėnių šventė „Žiema, žiema, bėk iš kiemo“

AKC Bur­biškio sk.

0228

16val.

Užgavėnių šventė „Oi gardūs, gardūs tie užgavėnių blynai“

AKC Kurk­lių sk.

0228

13val

Užgavėnių šventė „Žiemos užgaidos“

AKC Debeikių sk.

0228

14val.

Užgavėnių šventė „Išgąs­dink žiemą“

AKC Skiemonių sk.

0228

17val.

Užgavėnių šventė „Žiema, žiema, nusibodai“

AKC Mačionių sk.

0228

14val.

Užgavėnių šventė „Saulele, jau budink žemelę“

AKC Vaitkūnų sk.

0228

14val.

Užgavėnių šventė „Užgavėnių šėlionės“

AKC Trau­pio sk.