Skyrių (mėne­sio)


2017 METŲ RENGINIAI AKC SKYRIUOSE

Norime infor­muoti, kad renginių laikas ir data gali keis­tis. Sekite mūsų puslapį.

AKC skyrių 2017 m. renginiai

KOVAS

Data

Valanda

Pava­din­i­mas

Vieta

Aprašy­mas

0305

11,30val.

Kaz­iuko mugė

AKC Svė­dasų sk.

Daly­vauja Svė­dasų bib­liotekos vaikų klubas „Šypsenėlė“, Svė­dasų sk. liaudiškos muzikos ansamblis

0305

10val.

Kaz­iuko mugė

AKC Trau­pio sk.

Trau­pio sk. teatro kolek­tyvo spek­tak­lis „Vieš­nia iš dan­gaus“ (lietu­vių liaud­ies motyvais)

0310

17 val.

Minėjimas-​koncertas, skir­tas Lietu­vos neprik­lau­somy­bės atkū­rimo dienai „Tu man brangiausia-​Lietuva“

AKC Svė­dasų sk.

Daly­vauja Kurk­lių sk kaimo kapela „Virinta“

0310

12val.

Fil­mas V.V. Lands­ber­gio „Trispalvis“, skir­tas Lietu­vos neprik­lau­somy­bės atkū­rimo dienai

AKC Debeikių sk.

0310

11val.

Kon­cer­tas, skir­tas Lietu­vos neprik­lau­somy­bės atkū­rimo dienai „Žodžiai Lietuvai“

AKC Troškūnų sk.

0311

11val.

Minėjimas-​koncertas, skir­tas Lietu­vos neprik­lau­somy­bės atkū­rimo dienai „Mano tėviškė-​mėlynas Nemuno vingis“

AKC Kavarsko sk.

Daly­vauja Jon­avos raj. Čičinų kultūros namų ir Kavarsko sk. meno mėgėjų kol.

0311

14val.

Minėji­mas, skir­tas Lietu­vos neprik­lau­somy­bės atkū­rimo dienai „Šalis ta– Lietuva vadinas…“

AKC Kurk­lių sk.

Daly­vauja Svė­dasų sk. meno mėgėjų kolektyvai

0317

17val.

Juoza­po­tos mugė

AKC Skiemonių sk.

0323

13val.

Edukaciniai tautinės juos­tos pyn­imo mokymai

AKC Mačion­iųsk.

0324

14val.

Vaikų teatro šventė „Aš– Arlekinas“

AKC Debeikių sk.

Vaikų dramos studi­jos spek­tak­lis pagal A.Lindgren „Pepė ilgakojinė“

0325-​26

12val.

Tradici­nis renginys, skir­tas teatro dienai „Trys mūzos“

AKC Svė­dasų sk.

Atskira pro­grama

0330

13val.

Edukac­inė pamokėlė (prak­ti­nis užsiėmi­mas) Verbų rišimas

AKC Mačionių sk.

BALAN­DIS

Data

Valanda

Pava­din­i­mas

Vieta

Aprašy­mas

0406

0420

.13val.

13val.

Edukacinių popiečių cik­las „Šv. Velykų ryto nuojauta“

a) kiaušinių marginimas

b)margučių, velykinių puokščių paroda

AKC Mačionių sk.

0408

nuo 10val.

Respub­liki­nis bekelės bėgi­mas „Anykš­tos trail“

AKC Bur­biškio sk.

0414

Nuo 14 iki 22val.

Pro­jek­tas „Kita forma“

AKC Troškūnų sk.

Bernardinų vien­uolyne

0416

16val.

Tradici­nis teatro mėgėjų spek­tak­lis Velykų proga „Vieš­nia iš dangaus“(2-a dalis)

AKC Trau­pio sk.

0417

14val.

Popi­etė šeimai „Rieda margutis“

AKC Ažuožerių sk.

0417

13val.

Renginys vaikams „Mar­gos Velykos“

AKC Skiemonių sk.

0417

12val.

Velyk­inė popi­etė „Rid rid rid margi margučiai“

AKC Leliūnų sk.

0417

13val.

Popi­etė vaikams „Mar­gučių dažymo paslaptys“

AKC Kavarsko sk.

0421

1val.

Renginys vaikams „Mažo­sios velykėlės“

AKC Skiemonių sk.

Renginys vyks Katlėriuose

0423

14,30val.

VDU muzikos akademi­jos stu­dentų kon­cer­tas „Pavasariniai balsai“

AKC Kurk­lių sk.

0425

9,30val.

Atve­lykio šventė vaikams „Seku pasaką margučiui“

AKC Debeikių sk.

0430

14,30val.

Kon­cert­inė popi­etė „Susik­ibkim, kaimynėliai“ (sveči­u­ose Skiemonių sk. meno mėgėjai)

AKC Kurk­lių sk.